покажи

За нас

Новини

14.09.2018
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900,00 /четиридесет и девет хиляди и деветстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

30.07.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018 г.
повече информация >>

30.07.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 - 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
 
Прикачени файлове:
30.04.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018 г.
повече информация >>

30.04.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
 
Прикачени файлове:

30.03.2018
Астера I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017 г.
повече информация >>

30.01.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

30.01.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
 

30.10.2017
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

31.07.2017 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

02.05.2017 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

31.03.2017
Астера I ЕАД - Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2016 г.
повече информация >>

31.01.2017
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

31.10.2016
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

29.07.2016
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

03.05.2016
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

31.03.2016
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015 г.
повече информация >>

01.02.2016 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г.
повече информация >>

30.10.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г.
 
14.09.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.09.2015 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 300 000 /триста хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
 
12.08.2015 
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме ви, че на проведено на 10.08.2015г. извънредно общо събрание на облигационерите на “АСТЕРА I” ЕАД за преструктуриране на задълженията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100007116, бе взето решение за промяна на следните параметри по емисията: 
• Удължаване на срока на емисията с 5 години, считано от 14.03.2018 г. до 14.03.2023г.
• Промяна в амортизационния план, както следва: на 14.09.2015г. – 300 000 Евро; 14.09.2016г. – 300 000 Евро; 14.09.2017г. – 300 000 Евро; 14.09.2018г. – 400 000 Евро; 14.09.2019г. – 400 000 Евро; 14.09.2020г. – 400 000 Евро; 14.09.2021г. – 400 000 Евро; 14.09.2022г. – 400 000 Евро; 14.03.2023г. – 200 000 Евро.
• Намаляване на лихвения процент по облигационния заем (от 8% на 4,50%), считано от датата на лихвеното плащане – 14 септември 2015 г.
Всички други параметри по облигационната остават непроменени. 
 

31.07.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Астера I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали.

29.07.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г.
повече информация >>

30.04.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г.
повече информация >>

31.03.2015
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014 г.
повече информация >>

30.01.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г.
повече информация >>

30.10.2014
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г.
повече информация >>

12.09.2014
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.09.2014 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 153 250 /сто петдесет и три хиляди двеста и петдесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 700 000 /седемстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

29.07.2014
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г.
повече информация >>
 
30.04.2014
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014 г.
повече информация >>

28.03.2014
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013 г.
повече информация >>

12.03.2014
Лихвено плащане

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.03.2014 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 150 750 /сто и петдесет хиляди седемстотин и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.


30.01.2014 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
30.10.2013
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2013 г.
 
13.09.2013
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.09.2013 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 181 500 /сто осемдесет и една хиляди и петстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 700 000 /седемстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
 
13.09.2013
Промяна в лицето за контакт на Астера I ЕАД
С настоящото Астера І ЕАД, емитент на корпоративни облигации, Ви уведомява за промяна в лицето за контакт. Ново лице за контакт е Росица Тодорова Желязкова - главен счетоводител. Тел. +35952359730, факс:+35952359952, e-mail: r.zhelyazkova@asterahotel.com
 
30.07.2013
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2013 г.
 
09.05.2013
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уважаеми господа, уведомяваме Ви за настъпила промяна относно лице за контакт на Астера І ЕАД. Новото лице за контакт е: 
Христина Петрова Иванова-гл.счетоводител
тел:+359952359952, +359952359730
mail:h.ivanova@asterahotel.com

30.04.2013
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013 г.
 
29.03.2013
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2012 г.
повече информация >>

12.03.2013
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Лихвено плащане по облигационна енисия на Астера I ЕАД. С настоящото Ви уведомяваме за следното: Във връзка задължението на дружеството по облигационна емисия с ISIN код BG210007116 към 14.03.2013г , а именно лихвено плащане на стойност EUR 178500, АСТЕРА I ЕАД извърши плащането на сумата към "Централен депозитар" АД - институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Прикачени файлове:
 
31.01.2013
Съгласно изискванията на чл. 100 т, ал.3 от ЗППЦК, представяме тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г на Астера I ЕАД.
 
30.10.2012
Съгласно изискванията на чл. 100 т, ал.3 от ЗППЦК, представяме тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г на Астера I ЕАД.
 
03.10.2012
Промяна относно предствляващите дружество Астера I ЕАД
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН уведомява, че на 02.10.2012 г. по партидата на дружеството е вписана промяна относно представляващите дружествoтото изпълнителни директори и във Съвета на директорите. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20121002152957.
 
12.09.2012
С настоящото Ви уведомяваме за следното: Във връзка задължение на дружеството по облигационна емисия с ISIN код BG210007116 към 14.09.2012 г. а именно амортизационно плащане на стойност EUR 500 000 и лихвено плащане на стойност EUR 201 100, Астера I ЕАД извърши плащането на сумите към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.
 
30.07.2012
Съгласно чл.100 о, ал. 1 от ЗППЦК Ви представяме финансов отчет на Астера I ЕАД за второто тримесечие на 2012 г.
 
01.06.2012
С решение номер 201220120531142903 от 31.05.2012 г. на Търговски регистър е вписана промяна в изпълнителните директори на дружеството - Виолета Берова и Иво Славчев Георгиев и във Съвета на директорите.
27.04.2012
Съгласно чл.100 о, ал. 1 от ЗППЦК Ви представяме финансов отчет на Астера I ЕАД за първото тримесечие на 2012 г.
 
27.03.2012
съгласно чл. 100 т, ал. 3 представяме одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. с приложенията съгласно ЗППЦК
 
12.03.2012
С настоящото Ви уведомяваме за следното: във връзка с лихвено плащане на стойност EUR 198 900 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG210007116, дължими към 14.03.2012 г. на облигационерите. Дружеството е извършило плащането на лихва към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.
 
30.01.2012
Във връзка със задълженията на дружеството, съгласно чл.100 о, от ЗППЦК, беше в срок публикуван тримесечен отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2011 г. пред КФН, БФБ и пред обществеността.
повече информация >>

24.10.2011
Във връзка със задълженията на дружеството, съгласно чл.100 о, от ЗППЦК, беше в срок публикуван тримесечен отчет за дейността за трето тримесечие на 2011 г. пред КФН, БФБ и пред обществеността.
 
21.10.2011
Вписани промени в Търговски регистър
Съгласно чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН уведомяваме : На 21.10.2011 г. по партидата на дружеството е вписано преобразуване чрез вливане, като праводател Гранат ЕООД в правоприемник Астера I ЕАД. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20111021113722.
 
11.10.2011
Вписани промени в Търговки регистър
В сайта на x3news.com, съгласно чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН уведомява, че на 07.10.2011 г. по партидата на дружеството е вписана промяна относно Съвета на директорите, представляващите дружествтото изпълнителни директори, устава на дружеството, допълнена е предмета на дейност. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20111007161949 относно Учредителния акт, 20111007160527 относно предмета на дейност и Съвета на директорите.
 
05.10.2011
Започнала процедура по преобразуване
В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН относно започнала процедура за преобразуване чрез вливане на Гранат ЕООД в Астера I ЕАД входящ номер на заявлението в Търговски регистър 20111005113623 от 05.10.2011 г. 
Уведомление за промяна в Учредителен акт на Астера I ЕАД, промяна в управителните органи от 05.10.2011 г., промяна в предмета на дейност на дружеството.