покажи

За нас

Новини

30.07.2019
Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-06-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.
повече информация>>

30.07.2019
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019г.
повече информация>>

30.04.2019
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
повече информация>>
 
30.04.2019
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019г.

01.04.2019
Астера I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
повече информация>>

14.03.2019
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.03.2019 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 150,00 /четиридесет хиляди сто и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

30.01.2019
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Прикачени файлове:

30.01.2019
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2018 г.
повече информация >>

30.10.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-09-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.

Прикачени файлове:
Отчет за спазването на определени финансови показатели от емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Отчет за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем
Отчет за състоянието на обезпечението

30.10.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018 г.
повече информация >>

14.09.2018
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900,00 /четиридесет и девет хиляди и деветстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

30.07.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018 г.
повече информация >>

30.07.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 - 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
 
Прикачени файлове:
30.04.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018 г.
повече информация >>

30.04.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
 
Прикачени файлове:

30.03.2018
Астера I ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017 г.
повече информация >>

14.03.2018
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 13.03.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 100/четиридесет и девет хиляди и сто/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

30.01.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

30.01.2018
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100007116.
 

30.10.2017
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

31.07.2017 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

02.05.2017 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.
повече информация >>

31.03.2017
Астера I ЕАД - Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2016 г.
повече информация >>

31.01.2017
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

31.10.2016
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

29.07.2016
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

03.05.2016
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г.
повече информация >>

31.03.2016
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015 г.
повече информация >>

01.02.2016 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г.
повече информация >>

30.10.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г.
 
14.09.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.09.2015 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 300 000 /триста хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
 
12.08.2015 
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме ви, че на проведено на 10.08.2015г. извънредно общо събрание на облигационерите на “АСТЕРА I” ЕАД за преструктуриране на задълженията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100007116, бе взето решение за промяна на следните параметри по емисията: 
• Удължаване на срока на емисията с 5 години, считано от 14.03.2018 г. до 14.03.2023г.
• Промяна в амортизационния план, както следва: на 14.09.2015г. – 300 000 Евро; 14.09.2016г. – 300 000 Евро; 14.09.2017г. – 300 000 Евро; 14.09.2018г. – 400 000 Евро; 14.09.2019г. – 400 000 Евро; 14.09.2020г. – 400 000 Евро; 14.09.2021г. – 400 000 Евро; 14.09.2022г. – 400 000 Евро; 14.03.2023г. – 200 000 Евро.
• Намаляване на лихвения процент по облигационния заем (от 8% на 4,50%), считано от датата на лихвеното плащане – 14 септември 2015 г.
Всички други параметри по облигационната остават непроменени. 
 

31.07.2015
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Астера I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали.

29.07.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г.
повече информация >>

30.04.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г.
повече информация >>

31.03.2015
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2014 г.
повече информация >>

30.01.2015
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г.
повече информация >>

30.10.2014
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г.
повече информация >>

12.09.2014
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.09.2014 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 153 250 /сто петдесет и три хиляди двеста и петдесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 700 000 /седемстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

29.07.2014
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г.
повече информация >>
 
30.04.2014
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014 г.
повече информация >>

28.03.2014
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2013 г.
повече информация >>

12.03.2014
Лихвено плащане

Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.03.2014 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 150 750 /сто и петдесет хиляди седемстотин и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.


30.01.2014 
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.
30.10.2013
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2013 г.
 
13.09.2013
Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 12.09.2013 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 181 500 /сто осемдесет и една хиляди и петстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 700 000 /седемстотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
 
13.09.2013
Промяна в лицето за контакт на Астера I ЕАД
С настоящото Астера І ЕАД, емитент на корпоративни облигации, Ви уведомява за промяна в лицето за контакт. Ново лице за контакт е Росица Тодорова Желязкова - главен счетоводител. Тел. +35952359730, факс:+35952359952, e-mail: r.zhelyazkova@asterahotel.com
 
30.07.2013
Астера I ЕАД - Варна представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2013 г.
 
09.05.2013
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Уважаеми господа, уведомяваме Ви за настъпила промяна относно лице за контакт на Астера І ЕАД. Новото лице за контакт е: 
Христина Петрова Иванова-гл.счетоводител
тел:+359952359952, +359952359730
mail:h.ivanova@asterahotel.com

30.04.2013
Астера I ЕАД-Варна представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013 г.
 
29.03.2013
Астера I ЕАД - Варна представи годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2012 г.
повече информация >>

12.03.2013
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Лихвено плащане по облигационна енисия на Астера I ЕАД. С настоящото Ви уведомяваме за следното: Във връзка задължението на дружеството по облигационна емисия с ISIN код BG210007116 към 14.03.2013г , а именно лихвено плащане на стойност EUR 178500, АСТЕРА I ЕАД извърши плащането на сумата към "Централен депозитар" АД - институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Прикачени файлове:
 
31.01.2013
Съгласно изискванията на чл. 100 т, ал.3 от ЗППЦК, представяме тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г на Астера I ЕАД.
 
30.10.2012
Съгласно изискванията на чл. 100 т, ал.3 от ЗППЦК, представяме тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г на Астера I ЕАД.
 
03.10.2012
Промяна относно предствляващите дружество Астера I ЕАД
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН уведомява, че на 02.10.2012 г. по партидата на дружеството е вписана промяна относно представляващите дружествoтото изпълнителни директори и във Съвета на директорите. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20121002152957.
 
12.09.2012
С настоящото Ви уведомяваме за следното: Във връзка задължение на дружеството по облигационна емисия с ISIN код BG210007116 към 14.09.2012 г. а именно амортизационно плащане на стойност EUR 500 000 и лихвено плащане на стойност EUR 201 100, Астера I ЕАД извърши плащането на сумите към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.
 
30.07.2012
Съгласно чл.100 о, ал. 1 от ЗППЦК Ви представяме финансов отчет на Астера I ЕАД за второто тримесечие на 2012 г.
 
01.06.2012
С решение номер 201220120531142903 от 31.05.2012 г. на Търговски регистър е вписана промяна в изпълнителните директори на дружеството - Виолета Берова и Иво Славчев Георгиев и във Съвета на директорите.
27.04.2012
Съгласно чл.100 о, ал. 1 от ЗППЦК Ви представяме финансов отчет на Астера I ЕАД за първото тримесечие на 2012 г.
 
27.03.2012
съгласно чл. 100 т, ал. 3 представяме одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. с приложенията съгласно ЗППЦК
 
12.03.2012
С настоящото Ви уведомяваме за следното: във връзка с лихвено плащане на стойност EUR 198 900 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG210007116, дължими към 14.03.2012 г. на облигационерите. Дружеството е извършило плащането на лихва към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.
 
30.01.2012
Във връзка със задълженията на дружеството, съгласно чл.100 о, от ЗППЦК, беше в срок публикуван тримесечен отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2011 г. пред КФН, БФБ и пред обществеността.
повече информация >>

24.10.2011
Във връзка със задълженията на дружеството, съгласно чл.100 о, от ЗППЦК, беше в срок публикуван тримесечен отчет за дейността за трето тримесечие на 2011 г. пред КФН, БФБ и пред обществеността.
 
21.10.2011
Вписани промени в Търговски регистър
Съгласно чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН уведомяваме : На 21.10.2011 г. по партидата на дружеството е вписано преобразуване чрез вливане, като праводател Гранат ЕООД в правоприемник Астера I ЕАД. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20111021113722.
 
11.10.2011
Вписани промени в Търговки регистър
В сайта на x3news.com, съгласно чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН уведомява, че на 07.10.2011 г. по партидата на дружеството е вписана промяна относно Съвета на директорите, представляващите дружествтото изпълнителни директори, устава на дружеството, допълнена е предмета на дейност. Промените са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20111007161949 относно Учредителния акт, 20111007160527 относно предмета на дейност и Съвета на директорите.
 
05.10.2011
Започнала процедура по преобразуване
В x3news е публикувано уведомление по реда на чл.28 във връзка с приложение 9 от Наредба №2 на КФН относно започнала процедура за преобразуване чрез вливане на Гранат ЕООД в Астера I ЕАД входящ номер на заявлението в Търговски регистър 20111005113623 от 05.10.2011 г. 
Уведомление за промяна в Учредителен акт на Астера I ЕАД, промяна в управителните органи от 05.10.2011 г., промяна в предмета на дейност на дружеството.