покажи

За нас

Финансови отчети

Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 30-06-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.


Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2019 г.Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100007116.


Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2019г.


Годишен отчет за 2018 г.

Одиторски доклад
Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2018 г.


Тримесечен финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2018 г.

Декларации от отговорните лица
Финансов отчет по МСС
Вътрешна информация
Междинен доклад за дейността
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Допълнителна информация
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Информация по чл.7 от регламент 596/2014

Тримесечен финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2018 г.Тримесечен финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2018 г.

Годишен отчет за 2017 г.Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017 г.


Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017 г.


Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (.pdf 1.20 MB)Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017 г.Годишен отчет за 2016 г.

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016 г.

Тримесечен отчет за Трето  тримесечие на 2016 г.

Тримесечен отчет за Второ  тримесечие на 2016 г.


Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2016 г.Годишен отчет за 2015 г.


Tримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2015 г.


Tримесечен отчет за Трето тримесечие на 2015 г.

Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2015 г.

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2015 г.Годишен отчет за 2014 г.


Tримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет по МСС (.pdf 387 KB)

Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет по МСС (.pdf 1.29 MB)
Декларации от отговорните лица (.pdf 300 KB)
Вътрешна информация (.pdf 150 KB)
Междинен доклад за дейността (.pdf 139 KB)
Допълнителна информация (.pdf 112 KB)
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (.xls 278 KB)
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (.pdf 513 KB)

Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2014 г.
 
 
Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2014 г.
 
 

Годишен отчет за 2013 г.
 
 

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2013 г.


Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2013 г.
 

Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2013
 

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2013
 
Годишен отчет за 2012 г.
 
Финансови отчети за четвърто тримесечие за 2012 г.
 
Финансови отчети за трето тримесечие на 2012 г.