покажи

За нас

За компанията

АСТЕРА I ЕАД е дружество регистрирано в Република България през 2004 година по ф.д. № 1458/2004 г.. на Варненски Окръжен съд, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103872649, със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена, Административна сграда.
 
Капитал
Дъщерното дружество „Астера I" ЕАД е правоприемник на дъщерното дружество "Гранат" ЕООД, което се преобразува чрез вливане в "Астера І" ЕАД към 30.09.2011 г. Промяната е вписана в Агенция по вписвания към ТР на 21 октомври 2011 г. Едноличен собственик на капитала на преобразуваното дъщерно дружество „ Астера I" ЕАД остава "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД. Към настоящия момент дъщерното дружество „Астера I" ЕАД е с капитал 500 хил. лева, внесен изцяло и разпределен в 500 броя акции всяка с номинал 1000 лв. След осъщественото вливане, капиталът на дружеството праводател „Гранат" ЕООД в размер на 3 100 х. лв. е отнесен в допълнителни резерви на дружеството правоприемник „Астера I" ЕАД.

Седалище и адрес на управление
к.к."Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда, гр. Варна - 9006

Форма на управление
Дружеството има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на Директорите, както следва:
  • Елена Косева - председател; 
  • Илко Запрянов -заместник-председател;
  • Виолета Берова - член.
Дружеството се представлява от Виолета Йорданова Берова в качество на изпълнителен директор.

Контакти:
БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9006
район р-н Приморски
к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда
тел.: +359 52/ 359 952, +359 52 359 730, +359 52/ 358-777 (234)
Електронна поща: r.zhelyazkova@asterahotel.com; acc@asterahotel.com